direkt zum Inhalt springen

direkt zum Hauptnavigationsmenü

Sie sind hier

TU Berlin

Inhalt des Dokuments

Technische Universität Berlin tarihinde onaylanan Çevre Koruma Ÿlkeleri

Mittwoch, 10. Dezember 1997

Technische Universität Berlin (TU) Akademik Senatosu 12 Kasÿm 1997 tarihinde oy birliôi ile Technische Universität Berlin için geçerli Çevre Koruma Ÿlkelerini saptayÿp onaylamÿŠtÿr. 10 Aralÿk 1997 tarihinde Technische Universität Berlin Idare Meclisi bu ilkeleri onaylamÿŠtÿr. Bu ilkelerin onaylanmasÿ ile Üniversite Ÿdaresi ve tüm Üniversiteye baôlÿ grup , birim ve bireyler üniversitenin çevre koruma ilkeleri içinde geliŠtirilmesi mutabakatÿna varmÿŠlardÿr. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasÿyla Technische Universität Berlin örnek kuruluŠ olma hedefini yerine getirecektir.

Technische Universität Berlin Akademik Senatosu ve Technische Universität BaŠkanlÿôÿ , Technische Universität araŠtÿrma, öôretim ve diôer birimlerini onaylanan bu ilkeleri aktif bir Šekilde uygulamaya çaôÿrÿyorlar. Günlük iŠlevler ve her çalÿŠma yerinde verilen kararlar, onaylanmÿŠ bu ilkelerin ÿŠÿôÿ altÿnda uygulanmalÿdÿr. Ana amaç, çevre korumasÿnÿn en geniŠ bir alanda uygulanmasÿna eriŠebilmektir.

GiriŠ

Dünya çapÿnda dramatik bir geliŠim gösteren çevre ve yaŠam Šartlarÿ, Technische Universität Berlin, bu geliŠmenin temelden deôiŠmesi gerektiôi inancÿna vardÿrmÿŠ, Üniversitemiz bu geliŠmenin olumlu bir sonuca varmasÿnÿn ,yükümlülüôünü üzerlenme gereksimini duymuŠtur.

GeliŠimin temelden deôiŠimi (Sustainale Development), bugün yaŠayan kuŠaklarÿn gereksinimlerinin, gelecek kuŠaklarÿn yaŠam gereksinimlerinin tatminini tehlikeye sokmadan tatmin edebilmeleridir. [World Commission on Environment and Development, Our Common Future (Brundtland-Raporu), 1987]

Üniversite topluma karŠÿ ayrÿ ve önemli bir sorumluluk taŠÿr. ÇÜnkü gelecekte karar verecek kiŠilerin eôitimini saôlar, onlarÿ yoôurur. Üniversitenin çoôullaŠtÿrma iŠlevi bu alanda önemli.Bu hem bir sorumluluk hem de büyük bir olanak. Bilimsel araŠtÿrmalarÿn hem insanlarÿ hem de doôayÿ etkilediôi bilindiôi için,bu araŠtÿrmalarÿn hedef ve sonuçlarÿ bilime büyük bir sorumluluk yükler.

Technische Universität Berlin, geniŠ bilim dallarÿ yelpazesi ve bilim dallarÿ arasÿndaki yakÿn iliŠkilerin yarattÿôÿ olanaklarÿyla, çevre koruma ilkelerine baôlÿ, bir çevre koruma aôÿ içinde yer almÿŠ bilim anlayÿŠÿyla,gerekli ekolojikmücadeleye katkÿda bulunma yükümlülüôünü üzerlenir; böylece uzun vadeli temelden bir geliŠmeyi baŠlatmak amacÿnÿ güder.
(Sustainable Development).

Technische Universität Berlin, 37.000 çalÿŠanÿ ve öôrecisiyle ve buna baôlÿ enerji ve malzeme harcamalarÿyla büyük bir Fabrika veya iŠletmeyle kÿyaslanabilir.Amaç üniversite içindeki tüm etkinliklerin yarattÿôÿ çevreye zarar getirebilecek etkenleri en aza indirmek olacaktÿr.

Gelecek kuŠaklarÿn eôitimi, üniversitedeki çevre bilincini ve çevre koruma etkenlerinin, eôitimde, bilimsel araŠtÿrmalarda ve iŠletme uygulamalarÿnda gerekli sorumluluôu vurgulama anlamÿnda, Technische Universität Berlin CRE-Charta for Sustainable Development (CRE-COPERNIKUS; The University Charta for Sustainable Development, 1994) beyannamelerini kabul eder ve bu çerçeve içinde aŠaôÿdaki Çevre Koruma Ÿlkelerini saptar :

Çevre Koruma Ÿlkeleri

Yönlendirici Kurallar

  1. Üniversitemizdeki araŠtÿrma, öôretim ve iŠletme etkinliklerinin öncelikli amacÿ, doôal yaŠam Šartlarÿnÿn temelden etkili bir geliŠme çerçevesinde korunmasÿ ve sürekliliôinin saôlanmasÿdÿr. Bu amaç için yapÿlmasÿ gereken, çevre korunmasÿna yönelik temel bilgilerin tüm bilim dallarÿnÿn katÿlÿmÿyla iŠlenmesi, ayrÿca toplumun bütün kesimlerine ve mesleki deneyimlere bilgi akÿŠÿnÿn saôlanmasÿdÿr.
  2. Üniversite'nin tüm üyelerinin çevre bilincinin geliŠmesini saôlÿyoruz. Çevrenin korunmasÿ, öôretim programlarÿnÿn, bilimsel çalÿŠmalarÿn ve araŠtÿrmalarÿn ayrÿlmaz bir parçasÿdÿr. Öôrenciler ve Üniversite'de çalÿŠanlar, mesleki çalÿŠmalarÿnÿ, çevre için sorumluluk bilinci içinde yürütecek Šekilde eôitildikleri gibi çevre konusundaki bilgileri de yaptÿklarÿ iŠin çevreye zarar vermemesini saôlamak yönteminde geliŠtirilir.
  3. AraŠtÿrma çalÿŠmalarÿnÿ ve öôretimi, çevre korumasÿnÿ göz önünde bulundurarak yürütüyoruz. Deneyleri ve teknolojileri, çevre kirlenmesi olasÿlÿôÿ konusunda önceden önlem alarak gerçekleŠtiriyor ve deniyoruz.Üniversitenin bölümleri ve bölümler arasÿ kuruluŠlarÿ, hem çevre alanÿndaki bilimsel çalÿŠmalarÿ, hem de öôretim ve araŠtÿrma etkinliklerinde, çevre ile ilgili sorunlar üzerinde yapÿlan bölümler arasÿ çalÿŠmalarÿ ve bu çalÿŠmalarÿn biribirleriyle baôlantÿlÿ yapÿlmasÿnÿ destekler. Üniversite'mizin, CRE-AnlaŠmasÿ'nda yazÿlÿ ilkeler çerçevesinde geliŠmesini gerçekleŠtiriyoruz. ("Sürekli GeliŠme için Yüksek Okullar AnlaŠmasÿ" Teknik güvenlik hizmetleri ve Çevre koruma TU-bölümünden (SDU) alÿnabilir: I.A.II. Kaôÿdÿ)
  4. Üniversite'miz, çevrenin korunmasÿ düŠüncesinin desteklenmesi için, diôer yüksek okullarla yoôun bir bilgi alÿŠ veriŠi içindedir. Bu amaca yönelik olarak araŠtÿrma, öôretim ve iŠletme alanlarÿnda, ulusal ve uluslar arasÿ düzeyde yapÿlacak iŠbirliôi vasÿtasÿyla, çevre ve çevre korunmasÿnÿn temelden sürekli geliŠmesi için gerekli evrensel sorumluluôun bilincindeyiz.
  5. Çevre korumasÿnÿ Üniversite'mizde, bütün çalÿŠma alanlarÿnÿ kapsayacak Šekilde gerçekleŠtiriyoruz, böylece gerek yönetim gerekse bölümler ve birimler, çevre korumasÿ sorunlarÿnda sorumluluklarÿnÿ yerine getiriyorlar ve iŠbirliôi yapÿyorlar.Var olan en iyi tekniklerin çevreyi koruyucu Šekilde kullanÿlmasÿyla, kurumumuzla ilgili çevre korumasÿ önlemlerinin sürekli olarak iyileŠtirilmesini saôlÿyoruz. Üniversite'nin gelecekte yapacaôÿ yatÿrÿmlar, alÿnacak malzeme ve araç gereçlerde, bunlarÿn çevreye yapacaôÿ etkileri önceden dikkate alÿyor ve çevre korumasÿna uygun olanlarÿna öncelik veriyoruz.
  6. Ham madde, enerji ve su gibi kaynaklarÿ, tutumlu bir Šekilde kullanÿyoruz. KullanÿlmÿŠ hava, gürültü, atÿklar ve kullanÿlmÿŠ kirli su gibi çevre kirlenmelerini, ekonomik açÿdan kabul edilebilir en düŠük düzeye indiriyoruz. Kullanÿlan malzeme miktarÿnÿn azaltÿlmasÿ ve malzemelerin tekrar kullanÿlabilir olmasÿna, atÿklarÿn etkisiz hale getirilmesi iŠleminden daha fazla önem veriyoruz.
  7. Bize malzeme saôlayan ve hizmet veren kuruluŠlardan, kendimiz için ön gördüôümüz ayni çevre koruma ölçülerine uymalarÿnÿ bekliyoruz. AlÿŠ veriŠ yaptÿôÿmÿz kuruluŠlarÿ, kendilerinden saôladÿôÿmÿz mal ve hizmetlerin çevre üzerine olan etkilerinin azaltÿlmasÿ için etkiliyoruz. Mal ve hizmet saôladÿôÿmÿz kuruluŠlardan, EG-Öko-Audit-Kararnamesi'ne veya ISO (International Standard Organization) 14001'e uygun sertifikasÿ olanlara, mümkün olduôunca öncelik tanÿyoruz.
  8. Çevre korumasÿ için geçerli yasal ön koŠullar ve resmi daireler tarafÿndan ön görülen yükümlülükleri, yerine getirilmesi, hatta imkanlar dahilinde daha da yükseltilmesi gereken asgari ölçüler olarak görüyoruz. Yasal düzenleme yapÿlmamÿŠ olan iŠlemler kendi sorumluluôumuz altÿnda gerçekleŠtiriliyor. Düzenli olarak yapÿlan çevre ile ilgili toplantÿlar, gelecekte, çevrenin korunmasÿ için geçerli ön koŠullar, yükümlülükler ve Üniversite içi kararnamelere uymamÿzÿ saôlamaktadÿr.
  9. Bu amaca yönelik olarak Üniversite'miz, kamu oyu çalÿŠmasÿ ve açÿk bir diyalog sürdürüyor. Bunun sonucu, Üniversite içi çevre politikasÿnÿn gerçekleŠtirilmesi açÿk, saydam ve deôerlendirilebilir bir Šekilde saôlanÿyor.

Zusatzinformationen / Extras

Direktzugang

Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe

Copyright TU Berlin 2008